Logo-Kupiec
MENU
Sklep ON-LINE

Nowe promocje

Zobacz aktualną ofertę!

Sprawdź

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„OKEY Club”
organizowanego przez spółkę Polska Grupa Zakupowa Kupiec Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Polska Grupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. Programie Lojalnościowym pod nazwą OKEY Club, skierowanym do Klientów sklepów, zrzeszonych w Grupie Zakupowej Kupiec. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu rejestracyjnym.

I. DEFINICJE:

 1. ORGANIZATOR oznacza podmiot organizujący Program, którym jest Polska GrupaZakupowa Kupiec sp. z o.o. z siedzibą w Żorach 44 – 240 przy ul. Promiennej 1A wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000436213, o kapitale zakładowym 90.000,00 zł., NIP 6332231313, REGON ;
 2. REGULAMIN PROGRAMU oznacza niniejszy regulamin Programu lojalnościowegoOKEY Club, który określa warunki i zasady udziału w programie Uczestnika, Partnera i Organizatora w szczególności zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody;
 3. PROGRAM oznacza program lojalnościowy OKEY Club organizowany przez PolskaGrupa Zakupowa Kupiec sp. z o.o. a prowadzony przez Partnera;
 4. PARTNER oznacza podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem umowy owspółpracy. Partner jest podmiotem, u którego można zbierać i wymieniać Punkty na Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych Partnerów z programu czasowo lub na stałe. Placówki Partnerów, w których prowadzony będzie Program lojalnościowy będą oznakowane znakiem słowno – graficznym OKEY CLUB.;
 5. PLACÓWKA PARTNERA oznacza miejsce sprzedaży detalicznej Towarów, prowadzona przez Partnera w ramach Programu;
 6. TOWARY oznaczają takie towary, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkujenaliczeniem Punktów; Punktów nie nalicza się za nabycie alkoholu, papierosów, produktów promocyjnych i usług np. doładowania do telefonów zakłady lotto,
 7. PUNKTY oznaczają naliczone na Konto Uczestnika punkty w związku z nabyciemprzez Uczestnika Towarów zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Ilość Punktów potrzebnych do wymiany ich na daną Nagrodę określona jest w Katalogu Nagród;
 8. UCZESTNIK pełnoletnia osoba fizyczna, zarejestrowana przez Partnera na podstawieFormularza rejestracyjnego, złożonego zgodnie z Regulaminem, która przystąpiła do programu;
 9. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na jego wniosek w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem;
 10. FORMULARZ REJESTRACYJNY (ankieta) oznacza wniosek o przystąpienie doProgramu wg wzoru ustalonego przez Organizatora, który po wypełnieniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą oraz złożeniu własnoręcznego czytelnego podpisu przez określoną osobę fizyczną, stanowi wniosek o przyjęcie jej do Programu;
 1. USTAWA – ustawa z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). Administratorem danych jest punkt sprzedaży detalicznej, w której klient wypełnił kartę zgłoszeniową.
 2. KARTA oznacza kartę dostarczoną Partnerowi przez Organizatora i wydawaną Uczestnikowi przez Partnera zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu; Za wydanie karty Uczestnikowi Partner pobiera kaucję w wysokości 2 zł.
 3. KARTA AKTYWNA – karta pozostaje aktywną prze okres 12 miesięcy od chwili ostatniego naliczenia punktów na kartę;
 4. KONTO UCZESTNIKA oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi;
 5. STAN KONTA oznacza aktualną liczbę ważnych punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika;
 6. REJESTRACJA – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty do danych osobowych Uczestnika;
 7. NAGRODA oznacza nagrodę wyszczególnioną w Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, która to Nagroda wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone
 8. KATALOG NAGRÓD – załącznik do niniejszego Regulaminu stanowiący listę Nagród oferowanych w Programie oraz liczbę Punktów, które są wymagane do zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie Uczestnika w celu otrzymania Nagrody; Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowego Katalogu Nagród; Z dniem wprowadzenia nowego Katalogu Nagród, dotychczasowy Katalog przestaje obowiązywać.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program lojalnościowy OKEY Club jest programem obejmującym zakresem działania tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
 3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika (Kartę Aktywną) w danej Placówce Partnera. Wszelkie zawiadomienia Partnera, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania Karty, reklamacje) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika;
 4. Regulamin, zmiany do Regulaminu, Katalog Nagród, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych w widocznym miejscu przez Partnerów w Placówkach Partnerów oraz na stronie internetowej, okeyclub.pl i www.pgzkupiec.pl ;

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu OKEY Club jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza rejestracyjnego oraz złożenie go w Placówce Partnera;
 2. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania;
 3. Złożenie przez Uczestnika podpisanego Formularza rejestracyjnego w Placówce Partnera, stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego postanowień;
 4. Poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu rejestracyjnym Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Partnera na potrzeby Programu swoich danych osobowych figurujących na Formularzu rejestracyjnym; Uczestnik upoważnia ponadto Partnera do udostępniania swoich danych osobowych Organizatorowi oraz zezwala im na ich przechowywanie i przetwarzanie na potrzeby Programu przez podmioty działające w ramach Grupy Zakupowej Kupiec;
 5. Formularz rejestracyjny dostępny jest do pobrania w Placówkach Partnerów;
 6. Formularze rejestracyjne wypełnione nieczytelnie lub w sposób niekompletny oraz Formularze rejestracyjne niepodpisane, nieposiadające numeru Karty, nie będą rejestrowane i nie uprawniają do odbioru nagrody;
 7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 8. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji poprzez pisemną prośbę skierowaną do Partnera;
 9. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Partnera o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych;

IV. KARTA OKEY Club

 1. Karta OKEY Club służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu. Numer nadawany jest przez Organizatora;
 2. Karty zgłoszone przez Uczestników do rejestracji przypisywane są w rejestrze Partnera nazwiskom poszczególnych Uczestników niezwłocznie, jednak nie później niż do 24 godzin od dnia przekazania przez danego Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego;
 3. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu OKEY Club;
 4. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę aktywną uprawniającą do naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody w danej Placówce Partnera. Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Partnera;
 5. Karta OKEY Club nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą;
 6. Za wydanie Karty OKEY Club pobierana jest od Uczestnika kaucja w wysokości 2zł/ sztukę. Kartą może się posługiwać każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę OKEY Club jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty. Udostępniając Kartę OKEY Club innej osobie, Uczestnik zobowiązuje się poinformować ją o warunkach Programu i niniejszym Regulaminie;
 7. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika;

 V. UTRATA I WYMIANA USZKODZONEJ KARTY

 1. W przypadku zagubienia, kradzieży lub trwałego uszkodzenia Karty należy o tym powiadomić pracowników Placówki Partnera, w której została zarejestrowana dana Karta. Po otrzymaniu takiej informacji Partner blokuje kartę. Karty zablokowanej nie można dalej używać;
 2. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych Punktów. Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną zgromadzone Punkty. W okresie oczekiwania na nową Kartę Punkty nie są naliczane;
 3. Zasady wydania nowej Karty są analogiczne, jak przy przystąpieniu do Programu, zgodnie z Regulaminem obowiązującym w momencie, w którym dany Uczestnik zamierza uzyskać nową Kartę;

 VI. GROMADZENIE PUNKTÓW

 1. Partner przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie Towarów objętych Programem dokonane przez Uczestnika przy użyciu Karty; Punkty mogą być naliczane jedynie w Placówce Partnera, który wydał kartę.
 2. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych przez Uczestnika Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty aktywnej. Punkty mogą być wymienione na Nagrody tylko przez Uczestnika Karty zarejestrowanej;
 3. Minimalna wartość, koszyka zakupów uprawniającego do otrzymania punktów za zakup wynosi 35,00 zł. Punktów nie przyznaje się za zakup towarów wyłączonych z programu lojalnościowego w niniejszym Regulaminie;
 4. Informacja o zasadach przyznawania Punktów dostępna jest w Placówce Partnera;
 5. W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów, Partner poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem dodatkowych materiałów informacyjnych dotyczących takich programów dostępnych w Placówce Partnera;
 6. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Programu pracownikowi w Placówce Partnera, zanim Uczestnik nabędzie Towar objęty Programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji jest niemożliwy, z zastrzeżeniem wymienionym poniżej. Dopuszcza się możliwość zasilenia karty punktami po zakończeniu transakcji wyłącznie w przypadku awarii systemu lub wykrycia uszkodzenia karty w trakcie
 7. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika, w czasie do 24 godzin od momentu nabycia Towarów objętych Programem;
 8. Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika w Placówce Partnera pełnej zapłaty za Towary w następujących sposób: gotówką, kartą płatniczą – bankową lub kredytową;
 9. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta ze zniżki innej niż przewidziana w Programie, chyba, że Regulamin Programu, w którym przewidziana jest ta zniżka, stanowi inaczej;
 10. Jeżeli zostanie potwierdzone, że Punkty nie zostały ważnie wydane lub przyznane, Partner będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika. Partner może także wstrzymać wydanie Nagrody na okres nieprzekraczający 30 dni kalendarzowych, jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania nabycia Towarów objętych Programem;
 11. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę;
 12. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Partnera w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Partnerowi nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych towarów. W takim przypadku, Uczestnik zobowiązany jest wręczyć Kartę pracownikowi Placówki Partnera w celu odjęcia z Konta Uczestnika uprzednio przyznanych Punktów;
 13. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w Placówce Partnera informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych lub odjętych z jego Konta Uczestnika;
 14. Punkty zebrane przez Uczestników są ważne przez okres 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego naliczenia punktów na Konto Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność. Zgromadzone na niej Punkty zostają skasowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci wszelkie uprawnienia wynikające ze zgromadzonych Punktów. Po tym okresie naliczanie punktów, rozpoczyna się na nowo, przez okres kolejnych 24 miesięcy;
 15. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych Punktów (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić w Placówce Partnera, w której dokonał zakupów. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie paragonu kasowego lub faktury spiętych z modułem lojalnościowym za dokonane zakupy Towarów objętych Programem potwierdzających dokonanie transakcji z użyciem Karty Uczestnika;
 16. Pracownicy zatrudnieni w Placówce Partnera nie mogą zbierać Punktów (dokonywać zapisów Punktów na Kartę) na swoje Karty, w przypadku dokonywania zakupów przez osoby trzecie;
 VII. NAGRODY
 1. Lista Nagród dostępnych w Programie publikowana jest w Katalogu Nagród, który Partner zobowiązany jest udostępnić w widocznym miejscu w swojej Placówce;
 2. Zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zasady dostarczania Nagród są poddane takim warunkom i ograniczeniom jakie zawarte są w materiałach prezentowanych w Placówce Partnera zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 3. Partner będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie reklamacje Nagród zawartych w Katalogu Nagród;
 4. Partner nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Nagród, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych i zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy, w przypadku tymczasowego braku Nagrody, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Partnera. W takim przypadku Partner może dostarczyć Nagrodę o takiej samej wartości i funkcjonalności.
 5. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, opisy i parametry) prezentowane w Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w każdym czasie Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, czasowego wstrzymania wydania Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjnych niezależnych od Organizatora lub Partnera. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracowników Placówki Partnera. W przypadku, gdyby brak zamówionej przez Uczestnika Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować czy wybiera inną Nagrodę o przybliżonej wartości punktowej;
 7. Wartości punktowe zbliżonych Nagród oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach Katalogu Nagród mogą różnić się od siebie. W momencie pojawienia się nowej edycji Katalogu Nagród i innych materiałów informacyjnych, oferta Nagród z poprzedniego Katalogu Nagród i innych materiałów informacyjnych traci ważność;
 8. Przed wydaniem Nagrody na rzecz Uczestnika, Partner pobierze od niego podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia protokołu odebrania

VIII.  WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Nagroda może być odebrana jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty aktywnej;
 2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody;
 3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione przez zarejestrowanego Uczestnika wyłącznie na Nagrody przedstawione w aktualnym Katalogu Nagród, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt VII ust. 4;
 4. W celu wymiany Punktów na Nagrodę, zarejestrowany Uczestnik powinien wskazać Nagrodę i odebrać ją bezpośrednio w Placówce Partnera, w której była zarejestrowana Karta danego Uczestnika;

 1. Nagroda powinna zostać wydana Uczestnikowi przez Partnera w terminie do 30 od dnia zgłoszenia chęci odbioru Nagrody przez Uczestnika, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt VII ust. 4 .
 2. Warunkiem odebrania przez Uczestnika nagrody jest uiszczenie opłaty w wysokości 1 grosz za nagrodę na rzecz
 3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika, pracownik Placówki Partnera ma prawo do zadawania w trakcie odbierania Nagrody pytań dotyczących danych osobowych Uczestnika umieszczonych w bazie danych. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi dostarczenia wymaganych informacji lub podane informacje nie zgadzają się z informacjami zawartymi w bazie danych, Partner może odmówić realizacji zamówienia na Nagrodę;
 4. Partner zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika w momencie odbierania Nagrody przez Uczestnika. Pracownik Placówki Partnera może uzależnić wydanie Nagrody od zgodności imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania;
 5. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, stan punktów na Koncie Uczestnika zostanie zmniejszony o liczbę Punktów odpowiadających pobranej Nagrodzie, wskazanej w Katalogu Nagród;
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę;
 7. Punkty mogą być wymieniane na Nagrody w połączeniu z dopłatą gotówce, na zasadach określonych w Katalogu Nagród;
 8. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody; (protokół przekazania nagrody)
 9. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy otrzymana Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń;
 10. Obowiązkiem Partnera jest zapewnienie Nagród odbieranych przez

 IX. REKLAMACJE

 1. Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu;
 2. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody lub niezgodności jakościowej lub ilościowej, Uczestnik powinien niezwłocznie (w trakcie odbioru) zgłosić ten fakt pracownikowi w Placówce Partnera wydającemu Nagrodę. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo nie przyjąć Nagrody;
 3. Podstawą do złożenia reklamacji otrzymanej Nagrody jest przedstawienie przez Uczestnika potwierdzenia odbioru tej Nagrody pracownikowi Placówki Partnera;
 4. W przypadku wad technicznych Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik może zgłosić reklamację w Placówce Partnera, w której zamówił Nagrodę. Do reklamacji musi być dołączone potwierdzenie odbioru Wadliwa Nagroda zostanie wymieniona przez Partnera, w miarę możliwości (dostępności) na nową, bez wad albo na inną Nagrodę o zbliżonej wartości punktowej i podobnym przeznaczeniu.
 5. Do składania reklamacji, poza w/w zasadami stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy

X. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony, Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Partnera, ze skutkiem następującym po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu;
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu:
  a) Partner jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w swojej Placówce. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Programu i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów na Nagrody;
  b) Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Partnera o zawieszeniu lub zakończeniu Programu. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Partner nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika;
  c) W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu w Placówce Partnera, w której była zarejestrowana Karta danego Uczestnika. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Wszystkie dotychczas zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty, mogą zostać wymienione na Nagrody tylko w dniu zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

 XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu;
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Partnerów o wprowadzonych zmianach, a Partnerzy Uczestników o zmianach wprowadzonych do Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Placówkach Partnerów;
 3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu;
 4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego;
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora;
 6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w Placówkach Partnerów oraz na stronie internetowej: okeyclub.pl i www.pgzkupiec.pl ;
Żory, dnia ………..2017r.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.